Issues of Islamic Education in post-Soviet KazakhstanNiniejszy artykuł analizuje zagadnienie edukacji islamskiej w postsowieckim Kazachstanie i koncentruje się na zewnętrznych i wewnętrznych „aktorach” grających istotną rolę w jej rozwoju. Autorka zastanawia się, jaki jest kierunek ich działalności, co wnoszą i czy ich cele odpowiadają wymogom aktualnej sytuacji społecznej i politycznej w Kazachstanie. Od momentu uzyskania niepodległości przez Kazachstan, jego przemiany polityczne, gospodarcze i kulturowe budzą duże zainteresowanie świata muzułmańskiego, co przyczyniło się do wzrostu aktywności niektórych arabsko-islamskich organizacji charytatywnych w południowym Kazachstanie. Jednocześnie przed oficjalnym islamem w Kazachstanie stanęło aktualne i bardzo ważne zadanie utworzenia systemu edukacji religijnej. Autorka zakłada, że dokładniejsze zbadanie wysiłków podejmowanych przez wewnętrznych i zewnętrznych aktorów w celu wzmocnienia sieci edukacji muzułmańskiej w Kazachstanie przyczyni się w znacznym stopniu do zrozumienia przemian zachodzących obecnie w lokalnej odmianie islamu.

This article examines issues of Islamic education in post-Soviet Kazakhstan and focuses on external and internal actors playing the important role in its development. The question is in what direction do they act, what do they introduce and whether their goals meet requirements of current social and political situation in Kazakhstan? Since Kazakhstan’s independence, its political, economic and cultural transformations has attracted much interest of Islamic World that in turn promoted activity of some Arab-Islamic charitable organizations in South Kazakhstan. At the same time the formation of religious educational system has become a topical and highly important issue faced by official Islam in Kazakhstan. The paper posits that a much closer examination of efforts of internal and external actors to strengthen the Islamic educational network in Kazakhstan contributes greatly to understanding the transformations taking place in local Islam today.

Pobierz całość - ang.

Pobierz całość - ros.